Kysucká qualita

Spoločná internetová stránka

Roľnícke družstvo Čierne – Svrčinovec

Poľnohospodárske družstvo Skalité


V súčastnosti platia vami uzavreté nájomné zmluvy s pôvodným Poľnohospodárskym družstvom Čierne. Nižšie Vám predkladáme znenie novej nájomnej zmluvy, tak ako bola odprezentovaná na verejných stretnutiach s vlastníkmi pôdy v jednotlivých obciach.

Zmluva o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku

uzatvorená podľa zák. č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov a ustanovení § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka

medzi:

PRENAJÍMATEĽOM:

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia :
Trvalý pobyt :
Číslo účtu :
(ďalej len „prenajímateľ“)

A

NÁJOMCOM:

Obch. meno:
Sídlo:
IČO :
Družstvo zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Dr. Vl.č.
Zastúpené: Karol Pecko – predseda družstva
(ďalej len „nájomca“)

(spolu aj ako „strany“)

uzatvárajú túto zmluvu o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku.

I. Predmet nájmu

1.) Predmetom nájmu sú poľnohospodárske pozemky, zapísané v Katastri nehnuteľností v Čadci, podľa prílohy č. 1, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej aj ako „Predmet nájmu“).

2.) Prenajímateľ vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom alebo spoluvlastníkom Predmetu nájmu podľa bodu 1.) tohto článku.

II. Nájomné

1.) Nájomné sa platí v peniazoch alebo naturáliách. Pod pojmom naturálie sa pre potreby tejto zmluvy rozumie obilie, hovädzie mäso, hydinové mäso, ovčie a jahňacie mäso, bravčové mäso, ovčie mlieko a výrobky z neho, seno, maštaľný hnoj, živé kusy hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a hydiny.

2.) Dohodnuté nájomné za jeden rok na výmeru 1 ha je 20,00 €.

3.) Nájomné v naturáliách: Nájomca navrhne ústnou alebo písomnou formou prenajímateľovi, aby k zániku jeho záväzku uhradiť nájomné v zmysle tejto zmluvy došlo zápočtom jeho pohľadávky vzniknutej v príčinnej súvislosti so vznikom kúpnej zmluvy podľa tohto bodu. V prípade akceptácie tohto návrhu zo strany prenajímateľa v lehote 7 dní odo dňa obdŕžania návrhu nájomcu, uzatvárajú strany kúpnu zmluvu, kde nájomca je v právnom postavení predávajúceho a prenajímateľ v právnom postavení kupujúceho, s nasledovným obsahom – predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu hnuteľnú vec, ktorou sú naturálie a previesť na neho vlastnícke právo k tejto veci a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.

4.) Ak ide o mimoriadne okolnosti, najmä následky prírodných pomerov, ktoré nájomca nespôsobil, a nemožno predpokladať, že by ich odvrátil alebo ich následky mohol odvrátiť alebo prekonať, a v dôsledku ktorých nemohol nájomca prenajatý pozemok používať na poľnohospodárske účely, alebo nemohol dosiahnuť žiadny výnos v príslušnom kalendárnom roku, nie je povinný platiť nájomné. Ak z týchto dôvodov úžitky z prenajatého pozemku klesli pod polovicu bežného výnosu, má nájomca právo na primeranú zľavu z nájomného. Náhrady a príspevky z verejných prostriedkov prijaté nájomcom v súvislosti s mimoriadnymi okolnosťami sa pripočítajú k úžitkom z prenajatého pozemku.

5.) Ak priemerné ceny poľnohospodárskych výrobkov, ktoré sú predmetom regulácie trhu s poľnohospodár­skymi výrobkami, pestovaných na Predmete nájmu v priebehu troch po sebe nasledujúcich rokov klesli alebo stúpli o viac ako 20%, môže prenajímateľ alebo nájomca požadovať pomernú úpravu nájomného, a to počnúc najbližším obdobím, za ktoré sa nájomné platí.

6.) Ak nemohol nájomca dosiahnuť žiadny výnos z dôvodu, že v dôsledku podstatnej zmeny hospodárskych pomerov, ktorá sa neprejavila len u neho, sa podstatne zvýšili náklady na získavanie úžitkov z Predmetu nájmu alebo sa podstatne znížila ich hodnota, alebo ak z týchto dôvodov klesne výnos nájomcu pod polovicu obvyklého výnosu, má právo na odpustenie alebo primeranú zľavu z nájomného obdobne ako podľa bodu 5.) tohto článku.

7.) Nájomca má právo požadovať primerané zníženie nájomného, ak opatreniami podľa osobitného predpisu alebo činnosťou iného v súlade s ním bolo sťažené alebo obmedzené užívanie Predmetu nájmu alebo bola znížená intenzita jeho využitia. Ak ide len o dočasné vplyvy, má nájomca právo na primeranú zľavu z nájomného, ak výnos z Predmetu nájmu klesol pod polovicu bežného výnosu. Náhrady a príspevky z verejných prostriedkov alebo iné platby prijaté nájomcom v súvislosti s týmito vplyvmi sa pripočítajú k úžitkom z Predmetu nájmu

III. Doba trvania nájmu

1.) Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú – 15 rokov.

2.) Ak prenajímateľ alebo nájomca rok pred uplynutím času, na ktorý bol nájom dohodnutý, nevyzve druhú stranu na vrátenie a prevzatie Predmetu nájmu po skončení nájmu, zmluva sa obnovuje na určitý čas podľa bodu 1.) tohto článku.

3.) Výpovedná lehota pre ukončenie zmluvy je 3 mesiace. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na tom, že výpoveď zo zmluvy je možné podať, každoročne len v presne stanovenom čase. Stanoveným časom pre podanie výpovede zo zmluvy je podľa tejto zmluvy obdobie od 1 októbra do 30 decembra každého kalendárneho roku. Dohodnutá výpovedná lehota začína plynúť dňom písomného doručenia výpovede. Výpoveď doručená mimo dohodnutého obdobia bude považovaná za neplatnú.

IV. Práva a povinnosti strán

1.) Nájomca je oprávnený využívať Predmet nájmu riadnym spôsobom na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku, primerane druhu pozemkov a v súlade s osobitnými predpismi.

2.) Obvyklé náklady pri bežnom užívaní Predmetu nájmu spojené s jeho udržiavaním v stave spôsobilom na dosiahnutie účelu nájmu znáša nájomca.

3.) Ak nájomca vynaložil nevyhnutné náklady na udržiavanie Predmetu nájmu v stave spôsobilom na riadne poľnohospodárske využitie, ak nejde o obvyklé náklady podľa bodu 2.) tohto článku alebo ak vynaložil účelné náklady na rozmnoženie alebo na zvýšenie hodnoty úžitkov z Predmetu nájmu v rámci bežného hospodárenia, alebo na zvýšenie výkonnosti Predmetu nájmu so súhlasom prenajímateľa, alebo v rámci opatrení schválených príslušným orgánom štátnej správy a dohodnutý čas nájmu sa skončí pred uplynutím času návratnosti výdavkov vynaložených na taký účel, a nájomca ich preto nemôže zužitkovať, má právo na primerané predĺženie času nájmu alebo na primeranú náhradu.

4.) Nájomca je oprávnený brať z Predmetu nájmu aj úžitky.

5.) Daň z nehnuteľnosti za Predmet nájmu platí nájomca.

6.) Strany sa dohodli, že nájomca podá návrh na Kataster nehnuteľností, aby tento vykonal o nájomných právach podľa tejto zmluvy záznam.

7.) Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi Predmet nájmu podľa bodu 1.) článku I. v stave spôsobilom na obvyklé užívanie.

8.) Prenajímateľ sa zaväzuje zabezpečiť nájomcovi riadny a nerušený výkon nájomného práva po dobu trvania nájomného vzťahu.

9.) Prenajímateľ vyhlasuje, že na Predmete nájmu podľa bodu 1.) článku I. neviaznu žiadne práva 3. osôb, nie je uzatvorená žiadna nájomná ani iná zmluva, na základe ktorej by sa 3. osoby mohli domáhať užívania predmetu nájmu alebo iných práv k nemu.

10.) Ak prenajímateľ bude mať počas doby trvania nájmu zámysel predať, darovať alebo iným spôsobom previesť vlastnícke právo k Predmetu nájmu na iného, zaväzuje sa ho prednostne ponúknuť nájomcovi. Prenajímateľ, majúci zámysel predať, darovať alebo iným spôsobom previesť vlastnícke právo k Predmetu nájmu, je povinný adresovať nájomcovi písomnú ponuku na odkúpenie Predmetu nájmu, obsahujúcu všetky podmienky, za ktorých má byť kúpna zmluva uzavretá, osobne alebo doporučenou zásielkou. Nájomca je povinný sa k ponuke prenajímateľa vyjadriť v lehote 10 pracovných dní odo dňa doručenia ponuky na kúpu Predmetu nájmu. Ak prenajímateľ ponúkne nájomcovi Predmet nájmu a ten ponuku nevyužije, prednostné právo mu zanikne.

V. Ukončenie zmluvy

1.) Túto zmluvu je možné ukončiť dohodou strán, alebo písomnou výpoveďou jednej zo strán podľa čl. III. odsek 3 tejto zmluvy.

VI. Záverečné ustanovenia

1.) Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy musia byť uzavreté písomne so súhlasom oboch strán.

2.) Výslovne neupravené vzťahy sa riadia príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky v ich platnom znení.

3.) Táto zmluva nahrádza všetky predošlé dohody vykonané ústne, písomne, týkajúce sa predmetu tejto zmluvy.

4.) Pokiaľ by niektoré ustanovenia tejto zmluvy alebo jej budúce ustanovenia boli úplne alebo čiastočne právne neplatné alebo by stratili platnosť neskôr, nebude tým platnosť a účinnosť ostatných ustanovení dotknutá.

5.) Strany prehlasujú, že majú plnú spôsobilosť k uzavretiu tejto zmluvy, v zmluve prejavili svoju vôľu slobodne a vážne, pred jej podpísaním si ju prečítali, tejto porozumeli a súhlasia s jej obsahom, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú úradne osvedčenými podpismi. Prehlasujú, že zmluva nebola podpísaná v tiesni či za nápadne nevýhodných podmienok.

6.) Prenajímateľ prehlasuje, že v prípade, že Predmet nájmu je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov, druhý manžel mu udelil k uzatvoreniu tejto zmluvy výslovný súhlas.

7.) Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach rovnakej právnej sily, 1 pre prenajímateľa a 1 pre nájomcu.

8.) Integrálnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy uvedené v tejto zmluve.

9.) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obomi zmluvnými stranami.

Prenajímateľ:

Nájomca: