Kysucká qualita

Spoločná internetová stránka

Roľnícke družstvo Čierne – Svrčinovec

Poľnohospodárske družstvo Skalité


POZOR „staré zmluvy“ stále platia

Pôvodne zmluvy, ktoré vlastníci pôdy uzavreli s P.D. Čierne v konkurze sú stále platné. Všetky práva a povinnosti plynúce z týchto zmlúv prevzali na seba právny nástupcovia Roľnícke družstvo Čierne – Svrčinovec a Poľnohospodárske družstvo Skalité. Nepodpisujte iné zmluvy, bez riadneho ukončenia stále platnej zmluvy! Porušujete tým platnú zmluvu a tiež platné zákony a právne normy! V prípade, že sa rozhodnete z akéhokoľvek dôvodu vypovedať nájomnú zmluvu máte na to právo. Je však nutné výpoveď doručiť družstvu výlučne písomnou formou! Viac na t.č. 0915 849 793.

Ako postupovať v prípade, že Vám družstvo svojou činnosťou spôsobilo škodu?

Vážení občania, družstvo pri svojej činnosti v teréne realizuje rôzne operácie a práce. Pri takomto veľkom rozsahu a frekvencií prevádzaných prác sa samozrejme stáva, že zamestnanci družstva pri výkone svojich povinnosti poškodia cudzí majetok. Ak Vám bola spôsobená škoda na majetku, ktorú spôsobilo družstvo či už strojmi alebo zvieratami kontaktujte nás bez zbytočného odkladu. Každú takúto udalosť môžete nahlásiť na t.č. : 0948 028 920, alebo môžete kontaktovať priamo predsedu na t.č. : 0948 028 921. Včas­né nahlásenie škodovej udalosti napomáha k jej objektívnemu posúdeniu a následnému odškodňovaniu poškodených osôb.

Touto cestou by som chcel poďakovať všetkým, ktorí v minulosti nahlasovali družstvu pretrhnuté elektrické ohradníky, alebo vypustené zvieratá.

Ďakujem Vám za seba aj za zamestnancov družstva.